Partneři

    Ortopedie Součková   Česká obuvnická a kožedělná asociace   Česká podiatrická společnost o.s.

Podpora projektu

  Ministerstvo zdravotnictví České republiky  

Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v Programu „PVP“.

Vrozené a získané vady nohou

Velká část vrozených vad pohybového ústrojí jsou vady dědičné, mohou vzniknout ale rovněž působením zevních vlivů. Na vzniku získaných deformit má největší podíl trvalé přetížení, svalová nevyváženost a kontraktura, ale také metabolické poruchy.

Pro těžké ortopedické vady jako jsou např. koňská vbočená noha (pes equinovarus), vyklenutá noha (pes cavus) nebo hákovitá noha (pes calcaneus) je nutné použití individuálně zhotovené ortopedické obuvi. Pacienti se středně těžkými a lehčími ortopedickými vadami mohou použít speciálně upravenou sériově vyrobenou terapeutickou ortopedickou obuv, u které lze jednotlivé defekty korigovat individuálními úpravami obuvi a vkládacích stélek.

Nejčastěji se vyskytující ortopedické vady:

 • podélně plochá noha fixovaná – rigidní (pes planus)
 • podélně plochá noha + nestabilita subtalo – flexibilní = zevně vbočená nebo vybočená noha (pes valgus) a vbočená nebo vybočená pata (calcaneus valgus)
 • příčně plochá noha (pes transversoplanus)
 • lukovitá – vysoká noha (pes excavatus)
 • vbočený palec (Hallux valgus), nepohyblivý palec (Hallux rigidus)
 • kladívkové prsty (digiti hamati), drápovité prsty (digiti mallei), postavení pátého prstu – malíku (digitus V.supraductus)
 • patní ostruha (calcar calcanei), plantární exostóza
 • ostatní kostěné výrůstky (exostózy)
 • prsty vbočené dovnitř do oblouku C – v oblasti metatarzů a kloubů prstců (metatarsi adducti)
 • otlaky, mozoly, afekce na ploskách nohy, zarostlý nehet (afekce), plísně, trofické změny na nehtech, ragády na patách, otlaky pod hlavičkami metatarsů, nízký nárt aj.
 • částečné amputace prstů nebo části nohy (po chirurgickém zákroku)
 • zkrat dolní končetiny
 • dna (arthritis uratika) –podagra – zduření velkého palcového kloubu (otoky)
 • PAP – progresivní (revmatoidní) artritida – kladívkovité deformity, rozšířená příčná klenba, ztráta tukových polštářků pod metatarzy (otlaky, mozoly)
 • DMO – dětská mozková obrna

Popis deformit

PODÉLNĚ PLOCHÁ NOHA FIXOVANÁ
Plochonoží je nejčastější ortopedickou vadou. Lze jí předcházet i léčit.

 • vrozená (pes planus congenitus)

Vrozená plochá noha je poměrně vzácná deformita. Jejím podkladem je srůst některých tarzálních kostí nebo sklon až vertikální postavenímu talu (hlezenní kost je ve strmém postavení). Zadní část nohy je tedy skloněna plantárně, přední polovina nohy je zvednuta se současnou úchylkou do valgozity (pes planovalgus). Šlachy extenzorů se rýsují zřetelně pod kůží. Chůze je těžkopádná a únavná.

 • získaná (pes planus staticus)

Nejčastěji způsobená volností vazového aparátu a svalovou ochablostí. U dětí bývá vada často kombinována s valgozitou hlezenních a kolenních kloubů. V kterémkoli věku přispívá ke vzniku plochých nohou chronická únava nebo přetěžování nohou chůzí v nevhodné obuvi a dlouhým nehybným stáním, při kterém se svalstvo uvolňuje a vazový aparát postupně protahuje.

Nejlehčí stupeň plochých nohou se projevuje pouze při zatížení. Snižuje se jak podélná klenba nohou, tak i střední část příčné klenby. Při zvednutí nohy od podložky se obnovuje opět normální tvar nohy. Otisk nohy na podložce je uprostřed oproti normálnímu stavu mírně rozšířen. Vada je skoro vždy oboustranná. Chůze u této vady je normální, se zatížením více na vnitřní část nohou a proto podpatky obuvi bývají sešlapány dříve na vnitřní straně. Večer mohou být pociťovány pocity tíže nohou.

U druhého stupně plochých nohou zůstávají klenby oploštěné jak při zatížení, tak i při odlehčení. Na plantogramu je už zřetelné vyplnění celého obrysu nohy. Noha je dosud přiměřeně měkká, klenbu lze snadno pasivně vymodelovat, upravuje se i při našlápnutí na vložku. Chůze může být po delší době únavná a bolestivá. Při zatížení špičky (podpatky, chůze po schodech) může být pociťována bolest v nártu. Při větší námaze se mohou objevit otoky nohou a kotníků. Výraznější bolestivost svědčí o vývoji deformační artrózy na tarzálních skloubeních.

U třetího stupně plochých nohou (pes planus fixatus) je nápadná fixace nenormálního tvaru. Ani pasivně násilím nelze klenbu nohy vymodelovat. Plantogram je zcela vyplněn, na jeho mediálním obrysu je konvexní oblouček v místě loďkovité kosti. Fixace deformity je způsobena přizpůsobením měkkých struktur, zkrácením vazů a svalovými kontrakturami, později i pokročilými artrotickými změnami v tarzálních skloubeních (často se jedná o vrozenou vadu). Projevuje se bolestivostí při chůzi a večer po námaze. Největší bolestivost je pociťována při prvních krocích a pak po delší chůzi (přechází až do kolen a křížů).

Prevence, léčba:

 • Pravidelné cvičení: chůze po špičkách, uchopování předmětů – posilování dlouhých a krátkých flexorů, abdukce palce a prstů (rozevření prstů do vějíře), chůze po nakloněné rovině – uvolňování kontrahujících se svalů
 • Správná obuv (přiměřený podpatek, pevný opatek)
 • Ortopedické vkládací stélky do obuvi (nejlépe korkový tvarovaný fusbet), sandály s páskem nad metatarzy, u těžších deformit ortopedická obuv

Obr. Podélně plochá noha

aa

Obr. Pes valgus – vbočená noha (valgosní postavení paty)

vbocena_noha01 vbocena_noha02

Postavení patní kosti vůči podložce:

a) správné postavení patní kosti je kolmo k podložce

Nesprávné postavení patní kosti:

b) postavení vybočené (varózní – nohy do O)
c) postavení vbočené (valgózní – nohy do X)

postaveni_patni_kosti

Postavení  patní kosti v obuvi se zajišťuje správným tvarem patní části kopyta, na němž je obuv tvarována a pevným, dostatečně dlouhým opatkem v obuvi.

 

PODÉLNĚ PLOCHÁ NOHA S NESTABILITOU

Nazývána také noha plochovbočená, jedná se především o svalový problém. Je dána nestabilitou mezi kostí patní a hlezennou (v dolním hlezenním kloubu) = nestabilita subtalo. Může spolupůsobit i nestabilita TC kloubu (mezi kotníky) – po úrazech, zlomeninách, … Vbočené postavení patní části nohy (valgosita paty) u nejmladších dětí je v podstatě fyziologickou záležitostí, s přibývajícím věkem by se však díky zesilování svalstva a vaziva měla tato vada sama upravit. Výskyt vbočené paty u dětí školního věku a v období dospívání však lze považovat za patologii, neboť vbočená pata je předzvěstí vzniku nebo doprovází podélně plochou nohu.

Prevence, léčba:

Pravidelné cvičení (především balanční cvičení na nestabilních plochách)
Správná obuv (přiměřený podpatek, pevný opatek)
Ortopedické vkládací stélky do obuvi

PŘÍČNĚ PLOCHÁ NOHA

Deformita, kde je nápadný pokles hlaviček středních metatarzů a oploštění předního příčného oblouku. Přední část nohy se už neopírá hlavně o dva body – hlavičku I. a V. metatarzu, nýbrž spočívá na podložce všemi hlavičkami. V extrémních případech jsou nejvíce zatěžována místa II. a III. metatarzální hlavičky. Zvýšeným tlakem na tuto krajinu při stání a chůzi zde vznikají bolestivé otlaky, případně ulcerace (destrukce měkkých tkání).

Prevence, léčba:

   • Cvičení
   • Ortopedické vkládací stélky do obuvi

Obr. Příčně plochá noha

pricne_plocha_noha

a) pokleslé paprsky příčné klenby
b) správně klenutá příčná klenba

 

LUKOVITÁ – VYSOKÁ NOHA

Lukovitá noha je charakterizována vysokým nártem, nápadným zvýšením podélné klenby. Současně bývá pokleslá příčná klenba a vznikají kladívkové prsty (extenzní postavení v metatarzofalangeálních kloubech a flexní postavení v interfalangeálních kloubech). Pata bývá ve varózním postavení. Otisk nohy na podložce (plantogram) je uprostřed přerušen, střed nohy zůstává trvale i na zevní straně zvýšen a podložky se nedotkne. V oblasti hlaviček metatarzů je přetížení, tvoří se otlaky, případně ulcerace. Příčinou vývoje této deformity jsou většinou nervové poruchy, např. Friedreichova choroba, u níž při svalových hypotoniích se uplatňuje nerovnováha svalových funkcí, ale také nošení krátké obuvi (zvláště u dětí). Jen výjimečně může tuto vadu zavinit např. jizevnatý srůst na noze. Chůze nemocných s pes excavatus není kosmeticky nápadná, pacienti si však stěžují na snadnou únavnost, event. i bolesti, zvláště v nerovném kopcovitém terénu.

Prevence, léčba:

   • Cvičení
   • U těžších deformit ortopedická obuv
   • Ortopedické vkládací stélky do obuvi

Obr. Vysoká (lukovitá) noha

vysoka_noha

Obr. Plantogram – otisk nohy

plantogram

– Vysoká klenba (noha lukovitá)
– Normálně klenutá klenba
– Nízká klenba (podélně plochá noha)

 

VBOČENÝ PALEC, NEPOHYBLIVÝ PALEC

Hallux valgus (vbočený palec) – u této deformity se staví základní článek palce nohy do valgózního postavení. Skoro vždy je vada sdružena s poklesem příčné klenby a často i nestabilitou v oblasti paty. Vyskytuje se převážně u žen. Příčinou bývá někdy nevhodná obuv s úzkou špičkou a vysokým podpatkem a trvalé přetížení přední části nohy. Kromě tvaru obuvi má na vznik vbočeného postavení palce vliv také změna postavení nohy a funkce šlach a svalů v souvislosti s poklesem příčné klenby a změnou těžiště při chůzi. Tlakem obuvi na deformovanou nohu vznikají záněty měkkých tkání na vnitřní straně metatarzofalangeálního kloubu a velmi často též mohutné exostózy, které mohou být spolu s artrózou příčinou vychýlení palce.

Prevence, léčba:

   • Cvičení
   • Ortopedické vkládací stélky, ortopedická obuv
   • Operativně (chirurgicky)

Hallux rigidus (nepohyblivý palec) – těžká artróza MP kloubu palce. Projevuje se omezením pohyblivosti, zejména dorzální flexe palce (zvednutý palec). Vyskytuje se převážně u mužů.

Prevence, léčba:

   • Úprava obuvi zvýšením příčným klínkem v úrovni MP kloubů (odlehčení odvíjení nohy od podložky)
   • Operativně

Obr. Vbočený a nepohyblivý palec

vboceny_palec01 vboceny_palec02

L – valgus, P – rigidus

pretaceni_palce

přetáčení palce, přeložený prst, kladívkové prsty, otlaky

 

KLADÍVKOVÉ PRSTY, DRÁPOVITÉ PRSTY

Tato deformita nohy bývá nejčastěji sdružena s poklesem příčné klenby, ale také s hallux valgus. Přímou příčinou jsou svalové kontraktury, které se vytvářejí, vzpírají-li se nemocní na prsty, aby si chránili bolestivou příčnou klenbu. Bazální články prstů, hlavně II. a III. prstu, se stavějí do dorzální flexe až do subluxačního postavení, druhé články jsou flektovány plantárně. Interfalangeální klouby nápadně vyčnívají. Dlouhodobým tlakem obuvi se zde vytvářejí mozoly nebo otlaky.

Prevence, léčba:

   • Cvičení u počínajících deformit
   • Operativně

Obr. Kladívkový a drápovitý prst

kladivkovy_prst01 kladivkovy_prst02

– kladívkový prst
– drápovitý prst

 

PATNÍ OSTRUHA

Patní ostruhy jsou kostní výrůstky v místě úponu šlach na kosti patní. V souvislosti s poklesem nožní klenby, popř. nošením nevhodné obuvi, dochází k extrémní zátěži na patní kost. Organismus reaguje tím, že se pokouší tato místa zpevnit, tedy do nich vypouští vápenné prvky, čímž vzniká patní ostruha. Vznikají v pozdní dospělosti na dolním okraji tuber calanei v místě úponu plantární aponeurózy (spodní ostruha), nebo vzácněji při úponu Achillovy šlachy (zadní ostruha). Při zatížení jsou zdrojem bodavých bolestí, zvláště hned ráno a pak po namáhavější chůzi.

Prevence, léčba:

   • Cvičení, masírování a protahování prstů
   • Aplikace fyzikálních rehabilitačních metod
   • Ortopedické vkládací stélky s odlehčením (ve tvaru podkovy) pod patou, termoplastické ortopedické stélky, které zajistí ideální rozložení zátěže těla na plosku nohy.
   • Nošení obuvi s vyšším (3-5 cm) odpruženým podpatkem

Obr. Patní ostruha

patni_ostruha

dorsální (zadní)
plantární (spodní)

 

OSTATNÍ KOSTĚNÉ VÝRŮSTKY

Trvalým tlakem obuvi v místech, kde je kost kryta pouze kůží dochází ke dráždění okostice, nadprodukci kostní tkáně a vzniká exostosa (kostní výrůstek).

Dvojitá pata
Vyskytuje se na zadní straně paty, v důsledku nošení těsného lodičkového či mokasínového střihu obuvi. Příčinou bývá špatně tvarovaný (příliš uzavřený) opatek, tvrdá pata a ostrá horní obvodová hrana obuvi.
Terapie:  nošení obuvi se správně tvarovanou a polstrovanou patou a bandážovaným límečkem v patní části obuvi, případně operace.
Podnehtová exostosa
Tlakem nízké tužinky ve špici obuvi narůstá na nehtovém článku kostěný výrůstek.
Exostosa na nártu
Vzniká tlakem pevné bandáže obuvi na nárt (např. u lyžařské nebo bruslařské obuvi).

Obr. Dvojitá pata

dvojita_pata

 

PRSTY VBOČENÉ DOVNITŘ DO OBLOUKU „C“

Synonymem je pes varus (vnější oblouk nohy – abducti) – vybočená noha. Jedná se o vrozenou vadu (polohová vada). Cvičením v dětství a vhodnou obuví se dá korigovat.

Obr. vbočená noha

vbocena_noha

 

OTLAKY, MOZOLY, ZAROSTLÝ NEHET, PLÍSNĚ, TROFICKÉ ZMĚNY NA NEHTECH, RAGÁDY NA PATÁCH, aj.

Otlaky, mozoly (tyloma)
Jedná se jednoznačně o získané onemocnění kůže, způsobené nošením tvarově, velikostně či materiálově nevhodné obuvi. Otlaky vznikají při střídavém působení tlaku obuvi na kůži, která na tlak reaguje zesílením rohové vrstvy pokožky. Projevuje se oválným, plochým hrbolem, který je na pohmat tvrdý. Pokud se nezanítí, nebo netlačí na hluboká citlivá místa, není bolestivý.
Puchýře
Puchýře vznikají prudkým opakovaným třením, nejčastěji zadní části paty, při dlouhé chůzi v příliš těsné nebo volné obuvi. Jsou bolestivé.
Bradavice
Patří mezi virová kožní onemocnění nohou, trpí jimi nejčastěji malé děti, které navštěvují lázně a bazény. Bolestivost se projevuje spíše ve stavu bez zatížení. 
Plísně
Mezinárodní statistiky odhadují, že každá druhá osoba v lidské populaci má plesnivé nohy. Výskyt plísňových onemocnění kůže souvisí s tím, jakým způsobem jsou lidé zvyklí pečovat o své nohy a obuv. Příznivé podmínky pro množení plísní vytváří zvýšená vlhkost, zvýšená tvorba potu a nedostatečná možnost odpařování.
Nehty zasažené plísní změní barvu (zežloutnou) a zhrubnou (rostou do výšky). Začnou se  drolit, lámat a uvolňovat z nehtového lůžka. Častým průvodním jevem plísní na plosce nohy bývá svědění nebo pálení mezi prsty a oteklá kůže. Rozdíl mezi vysokým nehtem způsobeným tlakem a plísní se pozná pod mikroskopem.
Vysoký nehet
Je způsoben buď trvalým tlakem (přední hrany krátké obuvi na nehet), nebo poraněním nehtu. Následkem toho nehet přestává růst do délky a roste do výšky (přibývá na tloušťce). Zpětným tlakem svršku obuvi na nehet se poškozuje nehtové lůžko. Vypadá stejně jako nehet zasažený plísní – rozeznat lze pod mikroskopem. 
Zarostlý nehet
Příčinou bývá nesprávné stříhání nehtů, nebo nošení úzké špičaté obuvi, případně obuvi s nízkou tužinkou ve špici (nízký prostor pro prsty). Méně časté jsou dědičné dispozice.
Trofické změny na nehtech
Např. suchost kůže, ztráta ochlupení, ochablost svalstva, pomalý růst a lomivost nehtů, snížená hojivá schopnost. Objevují se při cévní nedostatečnosti, vztahují se k výživě tkání a jejich růstu.
Ragády na patách (popraskané paty)
Jedná se o štěrbinovité praskliny kůže, které vznikají jejím vysušením a následným rohovatěním. Neobjevují se jen na patách, ale také mezi prsty u nohou nebo na rukou. Hluboké ragády jsou bolestivé. Důležité je pravidelné promašťování kůže, vhodné je např. vepřové sádlo.

Obrázky

otlaky / ekzém

otlaky  ekzem

vysoký nehet / plíseň, ulcerace (pod 4.prstem)

vysoky_nehet plisen

 

ZKRAT DOLNÍ KONČETINY

Nestejná délka dolních končetin.
Možnost korekce:

 • rozdíl do 1 cm: koriguje se stélkou uvnitř obuvi
 • rozdíl nad 1 cm: koriguje se v podešvi

 

ČÁSTEČNÉ AMPUTACE PRSTŮ NEBO ČÁSTI NOHY, CHIRURGICKÝ ZÁKROK

Amputace je operativní odstranění některé části nebo celé končetiny. Příčinou mohou být úrazy např. autonehody, popáleniny a jiné. Dalším důvodem amputace mohou být různé choroby jako jsou cévní onemocnění, cukrovka apod. K nahrazení amputovaných končetin se používají protézy, které nahrazují jak končetinu, tak její funkční stránku.

 

DMO – DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA

Lidé našlapují na špičky (nůžkovitá chůze), nohu mají spíš vbočenou dovnitř a zatěžují tak nejvíc špičku obuvi a vnitřní hranu podešve. Potřeba vyztužit a mírně zvednout podešev ve špici, odlehčit a vyměkčit vnitřní část klenby.